ทางเราสามารถจัดการข้อมูลเบื้องต้นของคุณได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ซึ่งทางเราได้มีการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานมากขึ้น และจะเน้นไปในด้าน SMEs กับนักวิจัยรุ่นเด็กๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดต่อยอดด้วยตัวเอง